FERMAX Belgium nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@fermax.be.  

Verwerkingsdoeleinden

FERMAX Belgium nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer:

 • klantenadministratie
 • opvolgen van bestellingen/leveringen
 • facturatie
 • opvolgen van de solvabiliteit
 • verzenden van marketing voor soortgelijke producten en diensten

In het geval van een vraag van een particulier die op zoek is naar een elektriciteitsinstallateur, kan het zijn dat uw bedrijfs- en contactgegevens eenmalig doorgegeven worden.

De gegevens die ingestuurd worden via onze website(s) worden eenmalig gebruikt om een antwoord te kunnen bezorgen aan de aanvrager, met uitzondering van:

 • het garantieformulier: deze gegevens worden bijgehouden gedurende de looptijd van de garantie (5 jaar), zodat eventuele garantie-aanvragen correct kunnen worden beoordeeld
 • het registratieformulier: de ingevulde gegevens worden bijgehouden door de website om het inloggen op de website mogelijk te maken

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) toestemming: voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:
  • de gegevens verwerkt voor de klantenadministratie worden gebruikt om uw bestellingen te kunnen bezorgen en de facturatie te laten gebeuren
  • de garantiegegevens worden verwerkt om de garantie-aanvragen te kunnen beoordelen
  • de registratiegegevens worden bijgehouden om het inloggen op de website mogelijk te maken
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: de facturatiegegevens worden gedurende de wettelijk bepaalde periode bijgehouden
 • (d) gerechtvaardigd belang: voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame ivm soortgelijke producten en diensten naar bestaande klanten

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
De gegevens voor direct marketing zullen bewaard worden tot het moment van uitschrijving door de betrokken partij.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar info@fermax.be; met als bijlage een kopie van de identiteitskaart

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door een e-mail te verzenden naar info@fermax.be; met als bijlage een kopie van de identiteitskaart.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).